Certyfikaty IPP


Instytut Psychologii Procesu oferuje możliwość uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty metodą Psychologii Procesu w ramach Programu Licencyjnego IPP.

 

Licencja IPP uprawnia do prowadzenia psychoterapii, ale także mediacji, copracy z grupami metodą psychologii procesu. W ramach Szkolenia Nauczycielsko-Superwizorskiego IPP uprawnia także do nauczania psychologii procesu pod superwizją Dyplomowanego Nauczyciela i Superwizora POP.


Program Licencyjny IPP ma charakter międzynarodowy i powstał w oparciu o zasady IAPOP. Osoba, która uzyska Licencję IPP może ubiegać się o członkostwo w International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP).

Program Licencyjny IPP posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu (zgodnie z zasadami podziału Programu Licencyjnego PTPZnP) i spełnia standardy (IAPOP).

 

Instytut Psychologii Procesu oferuje także Ścieżki Specjalizacyjne zakończone certyfikatem Coacha, Facylitatora Procesów Grupowych i Mediatora metodą POP

 

Schemat Szkoleń w IPP

 

Program Licencyjny - Manual

 

Informacje praktyczne dla kandydatów do Programu Licencyjnego IPP

 

Załącznik 1 - Egzamin wstępny

 

Załącznik 2 - Egzamin dyplomowy

 

Programem Zarządza Rada Programu. Radę programu stanowi dwóch dyplomowanych nauczycieli POP i przedstawiciel Samorządu Studentów. Prace Rady podlegają superwizji, a w sprawach szczególnej wagi decyzje są konsultowane z całym zespołem nauczycieli współtworzących program.

Koordynatorami Programu Licencyjnego są polscy nauczyciele pracy z procesem - członkowie Rady Programu. Aktualnie są to Joanna Dulińska i Michał Duda.

Koordynatorzy Programu Licencyjnego korzystają z superwizji zewnętrznej renomowanych psychoterapeutów psychologii procesu na świecie.

Program składa się z dwóch części Szkolenia Podstawowego (min. 2 lata) i Programu Dyplomowego (min. 4 lata).

Nauczycielami i psychoterapeutami w ramach Szkolenia Podstawowego i Programu Licencyjnego mogą być wszyscy dyplomowani psychoterapeuci i trenerzy psychologii procesu, którzy uzyskali odpowiednie uprawnienia, korzystają z superwizji i kontynuują własną edukację zgodnie z zasadami IAPOP oraz akceptują zasady i deklarują przyjęcie obowiązków, jakie nakłada na nich regulamin IPP.

Trzon kadry merytorycznej Programu Licencyjnego stanowi grupa nauczycieli pracy z procesem, którzy zdecydowali się na bliską współpracę z Programem. Każdy z nauczycieli należących do grupy współpracuje z Programem na indywidualnie uzgodnionych zasadach.

Program Licencyjny współpracuje merytorycznie także z psychoterapeutami innych orientacji niż psychologia zorientowana na proces, posiadającymi rekomendację uznanych w Polsce stowarzyszeń psychoterapeutycznych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polska Federacja Psychoterapii.

W ramach Programu istnieje funkcja mediatora. Kandydata do pełnienia tej funkcji zatwierdza Rada Programu. W przypadku sporów pomiędzy studentami i członkami komitetów studiów, terapeutami lub Radą Programu, których nie udaje się rozwiązać w bezpośredniej pracy zainteresowanych stron przewiduje się konieczność mediacji.

Zewnętrznym ciałem odwoławczym Programu Licencyjnego IPP jest Komisja Etyczna PSPiTPP powoływana spośród polskich i zagranicznych nauczycieli należących do IAPOP..

W ramach Programu Licencyjnego istnieje Samorząd Studencki, którego przedstawiciel wchodzi do Rady Programu. Zasady funkcjonowania Samorządu ustala społeczność studentów.

Zasadą programu jest stawianie wysokich wymagań merytorycznych i proceduralnych, ale też jak najszersza pomoc umożliwiająca ich wypełnianie.

Podstawowymi wartościami jest wysoki poziom merytoryczny, dbanie o relacje, budowanie zespołu i społeczności, otwartość na współpracę, wymianę i wspólne tworzenie projektów.

Bardzo ważne jest dla Programu Licencyjnego budowanie kontaktu ze środowiskami psychoterapeutycznymi w Polsce.

 

Home